Авансови плащания – право на данъчен кредит при регистрация по ЗДДС

Тук няма да коментирам общите условия за право на данъчен кредит и процедурата за ползване на данъчен кредит при регистрация по ЗДДС. Единствено ще разгледам възможността за право на данъчен кредит за направени авансови плащания преди датата на регистрация по ЗДДС.

Според чл.74, ал.1 от ЗДДС правото на данъчен кредит е за налични към датата на регистрация активи по смисъла на Закон за счетоводството.

Според чл.14 от Закон за счетоводството активите и пасивите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти, т.е. Закон за счетоводството прехвърля определението за актив към съответните приложими стандарти.

Според НСФОМСП 1 и МСС 1 авансовите плащания са част от групата на активите. Това означава, че ако останалите условия за право на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация по ЗДДС са изпълнени, за направените авансови плащания това право също е валидно.

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар