Регистрация по ЗДДС на лице, чийто управител има задължения в размер над 5 000 лв.

refusalЧесто срещано явление е търговската дейност на едно лице да наложи регистриране на друго новоучредено дружество по ЗДДС. Пречка в този случай, обаче би представлявало, ако управителят на новото дружество има стари задължения към хазната, произтичащи от друго дружество в размер над 5000 лв.

Тогава регистрацията на новоучреденото дружество би представлявало проблем, доколкото нормите на ЗДДС дават възможност на органите на НАП да откажат регистрация по ЗДДС в този случай.

Това е специална хипотеза на отказ на регистрация по ЗДДС, който той предвижда. Съгласно разпоредбата на чл. 176 а от ЗДДС органите по приходите може да откажат регистрация на лице, за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на други лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв., или имат неуредени задължения за данък върху добавената стойност в размер над 5000 лв.

Посочената норма изисква другите дружества (или дружество), които са били регистрирани по ЗДДС да са с неплатени задължения в размер над 5000 лв, но за данък върху добавената стойност, а не за каквито и да било други задължения. Такива задължения могат да произтичат от задължения от влязъл в сила ревизионен акт от извършена ревизия по ЗДДС, от невнесени задължения по справки-декларации, но не и от задължения за корпоративен данък, данък за доходите на физическите лица или друг вид данък или социални и здравни осигуровки.

В този случай, за да откаже регистрация по ЗДДС органът по приходите задължително е следвало първо да изиска от лицето подало заявление за регистрация, да предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година. НАП следва да издадат и връчат на управителя на дружеството подало заявление за регистрация искане за предоставяне на обезпечение и да укажат срок, в който дружеството следва да представи такова обезпечение. След изтичане на указания срок едва тогава, в случай че управителя на дружеството не представи такова обезпечение, органите на НАП могат да откажат регистрация по ЗДДС на новоучреденото дружество. В случай, че такова искане за представяне на обезпечение не е изискано от дружеството, отказът за регистрация по ЗДДС е незаконосъобразен и същият подлежи на отмяна по реда на обжалването му.

Отказът за регистрация по ЗДДС подлежи на обжалване по административен ред пред НАП и впоследствие по съдебен ред по реда на ДОПК.

 

Публикувано в Данъци. Постоянна връзка.