Задължителни условия за доказване на вътреобщностни доставки /ВОД/ за целите на ДДС

VAT-novacon.bulgaria

Вътреобщностна доставка (ВОД) е доставка на стока от българско лице (регистрирано по местния ЗДДС) към чуждестранно лице (също регистрирано по специалния ЗДДС в съответната страна членка на ЕС), като стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка.

Този вид доставки са облагаеми с 0% ставка ДДС, като за доказването им е необходимо да са налице кумулативно следните условия:

  • доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната;
  • получателят да е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка;
  • доставката да е възмездна;
  • стоките да бъдат транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка

Съответно, документите, които трябва да са налице при дружеството са както следва:

  • дружеството следва да притежава фактура за доставката, издадена на получател, който е регистриран за целите на ДДС в друга държава-членка, с посочен идентификационен номер на получателя, под който е извършена доставката.
  • доставчикът следва да разполага и с документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава-членка (транспортен документ – ЧМР, международна товарителница и т.н. или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава – членка). Закона допуска представянето на транспортен документ или писмено потвърждение алтернативно, като наличието и на двете води до безспорен извод за осъществен транспорт до чуждестраннното лице.

За писменото потвърждение не се изисква попълването на конкретна бланка или формуляр, но е необходимо наличието на определени реквизити, които потвържданието следва да притежава – дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките.

В случай, че доставчикът не се снабди с документите необходими за доказване на доставката до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите касаещи третираното на доставката като ВОД не се прилагат, т.е. доставката се смята за облагаема с 20 % ставка. Ако впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документите, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Това важи и в случаите, когато на дружеството бъде извършвана ревизия и същото не представи писмените документи, изискуеми за доказването на осъществения ВОД -  транспортни документи или потвърждение за получаване, фактура, плащане и т.н., ревизиращите приемат, че доставката е осъществена на територията на страната и начисляват 20 % данък върху декларираните като ВОД доставки.

От своя страна получателят съответно е необходимо да включи получената доставка в отчетните си регистри, което в хода на извършване на ревизия на българското лице се проверява чрез извършването на международен обмен SCAC, както и от VIES декларациите да потвърждаване на номера на получателя по ДДС.

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДС с етикети , , , , . Постоянна връзка.