Предлагането на обезпечение може да спре предварителното изпълнение на ревизионния акт

pay_income_tax1_novacon_the_payroll_and_accounting_company_bulgariaНезависимо от обжалването на ревизионния акт по административен и съдебен ред, установените задължения с него подлежат на предварително изпълнение от задълженото лице и същите следва да бъдат внесени в хазната. Забавянето на лицето да погаси определените задължения води до начисляване на лихви и съответно увеличаване на дълга.

Изпълнението на РА обаче може да бъде спряно от административния орган – директора на дирекция ОДОП при представяне на обезпечение от лицето в размера на установените задължения и начислената лихва до момента на подаване на искането за спиране на акта. Задължителна предпоставка в този случай е ревизионният акт да е обжалван пред по-горестоящия административен орган.

Съгласно разпоредбата на чл.153, ал.3 от ДОПК искане за спиране на РА се подава до органа, компетентен да разгледа жалбата, като към него се прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размер на главницата и лихвите към датата на подаване на искането, а в случаите когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер.

Ако представеното обезпечение е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа решаващият орган е длъжен да спре изпълнението на РА. В случай обаче, че представената банкова гаранция не отговаря на изискванията и същата не е „безусловна и неотменяема” административния орган е в правото си да откаже да спре изпълнението на акта.

Възможно е банковата гаранция да съдържа текст съгласно, който са уговорени различни условия от банката, например, че издателят й се задължава за определен резмер при получаване в банката на първо надлежно оформено подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че сумата по гаранцията или част от нея е станала дължима от страна на лицето, съгласно решение на компетентен орган до изтичане на срока на валидност на настоящата банкова гаранция, като искането за плащане следва да се позовава на влязло в сила съдебно решение или че същата важи до до определена дата при влязъл в сила РА. Съгласно цитирания текст на гаранцията, същата е ограничена – първо с определен срок на валидността си и второ, с поставеното условие ревизионният акт за обезпечаване на вземанията, по който, същата се издава, да е влязъл в сила със съдебно решение към датата на изтичане срока на валидността на гаранцията. Съставената по описания начин банкова гаранция съдържа условия, касаещи влизането в сила на ревизионния акт със съдебно решение, както и начина на предявяване на искането за плащането. Това е в противоречие с изискванията на разпоредбата на чл. 153, ал. 4 от ДОПК, тъй като банковата гаранция в конкретния случай е условна.

В останалите случаи при представено обезпечение от друг характер- движимо или недвижимо имущество решаващият орган извършва преценка съобразно представеното обезпечение и може да спре изпълнението, като задължи компетентния публичен изпълнител в определен срок да наложи обезпечителни мерки върху предложеното имущество. Преценката е по целесъобразност и е акт на оперативна самостоятелност на решаващия орган.

Когато предложеното обезпечение е движимо имущество- МПС, машини или други активи на предприятието обезпечението се извършва като се оценява в следния ред – по балансова стойност на активите, а когато такава няма – по данъчната оценка; по застрахователната стойност; по придобивната стойност на вещи – собственост на физически лица, като указаната в кодекса последователност е задължителна. Обезпечителните мерки са изброени също като същите са – възбрана върху недвижим имот или кораб; запор на движими вещи и вземания на длъжника; запор на сметките на длъжника и запор на стоките в оборот на длъжника.

За да бъде удовлетворено направеното искане за спиране е необходимо да се гарантира събирането на съответното държавно вземане. Следователно освен преценката за съразмерност на предложеното обезпечение е необходимо да се прецени дали държавата може да се удовлетвори от предмета на обезпечението, т.е. дали предложеното имущество ще може да се погаси вземането при евентуално задействане на процедурата по принудително изпълнение на РА. Поради това, за да бъде постановено спиране на изпълнението, следва да бъде установено, че имуществото, предмет на обезпечение, е собственост на длъжника, както и че същото не е обременено с тежести.

В случаите, когато е подадена молба с искане за спиране и е отказано такова, няма пречка да бъде подадено друго искане като се предложи друго обезпечение в размера на задълженията по акта и лихвите към датата на подаванане на искането.

Публикувано в Данъци, ДОПК с етикети , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар