Собствен Софтуер за управление на човешки ресурси – защо и как го създадохме

Софтуерът за управление на човешки ресурси (Human Resource Management Software – HRMS) е сложна софтуерна платформа, която се адаптира към дейността на компанията. Големите системи като например HеRMеS налагат големи бюджети, което не всяка компания може да си позволи. От друга страна имплементация на HRMS в компания като НОВАКОН, която предоставя ТРЗ услуги на голям брой клиенти е невъзможна, тъй като тази имплементация трябва да се направи толкова пъти, колкото са ТРЗ проектите, а и такава инвестиция не е финансово обоснована.

Първоначално, преди доста години, започнахме да работим с ТРЗ модула на популярна българска Интегрирана система за фирмено управление. Софтуерът е добър за обработка на малки компании, но има някои ограничения по отношение на генериране на гъвкави справки и обхващане на гъвкави процеси. И в момента продължаваме да го използваме за по-малките ТРЗ проекти.

Преди няколко години решихме по-големите ТРЗ проекти да се администрират с по-гъвкав ТРЗ софтуер.

След проучване намалихме кръга на алтернативите до два наложени ТРЗ продукта и избрахме единият от тях, тъй като в процеса на представяне и анализи маркетингово се справиха по-добре. С въпросния софтуер работихме около година и половина. Като цяло продуктът е добър и отговаря на първоначално заложените от нас изисквания за гъвкавост и импорт на данни. За нас обаче е проблем, че всеки месец системата за всяка компания създава нова MsSQL база данни и така броят на базите данни постоянно растеше, а и в конкретната база данни се намираха данните само за месеца, за който се отнася и някакви статистически данни за 12 месеца назад.

Постепенно в нас се зароди разбирането, че клиентите ни имат необходимост от съвременен гъвкав подход на предоставяне на пейрол услуга, който да осигури допълнителни възможности, изразяващи се в:

  • Клиентът да може бързо, лесно и стандартизирано да предостави информация на НОВАКОН с осигурени софтуерни модели за валидация на информацията с цел да се намали възможността да се допусне грешка
  • Клиентът да има възможност за текущо наблюдение на всеки свързан с него ТРЗ процес, който се изпълнява от НОВАКОН
  • Клиентът да има възможност самостоятелно да генерира от своя офис най-различен вид справки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
  • НОВАКОН да може бързо, лесно и стандартизирано да предостави информация на клиента

След като решихме да разработим уеб базирано приложение, което да ползва информация от базата данни на ТРЗ софтуера, който използваме, поискахме от компанията собственик на продукта да ни предоставят парола за базата данни и инструкция как да я ползваме. Те ни отказаха това, но дори и да ни бяха предоставили необходимата информация, проблемът с ежемесечното увеличаване на базите данни щеше да остане.

Но за нас нямаше друг път и бяхме твърдо решени да разработим уеб приложение.

Свързахме се отново с Аладин (Микрокомплекс) – компанията, която бяхме отхвърлили на предходния етап на избор на ТРЗ продукт, като на новата презентация вече успяхме да сравним по-добре двата софтуера. Оказа се, че Аладин е доста мощен и гъвкав софтуер, който се разработва от екип от много приятни и открити хора. Закупихме го и го внедрихме във всички ТРЗ проекти, които до сега използваха предходния продукт. От Микрокомплекс ни дадоха парола за базата данни, както и инструкция как да я ползваме, като бяха отзивчиви, всеки път когато нещо не ни беше ясно. Стартирахме програмирането на уеб приложение и след 6 месеца вече имахме готова система, включваща два основни компонента – справки и процеси.

Справките показват най-различен тип информация, която се достъпва директно от базата данни на ТРЗ Аладин – Списък на персонала, Платежни фишове, Рекапитулации, Служебни бележки и др. Справките позволяват регламентиране на достъп до цялата компания, отдел или отдели и конкретни лица. Използват се както от управители на компании и отдел човешки ресурси, така и индивидуално от служителите на компанията за т.нар. self service.

Процесите обхващат за сега процедурите по сключване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение. Тук идеята е нашите клиенти от своя офис да стартират съответен процес (например процес Нов трудов договор) като отговорният ТРЗ счетоводител в НОВАКОН веднага получава информация за стартирането на процеса и поема изпълнението му. Всеки процес се състои от етапи, за които отговарят точно определени служители. Софтуерът автоматично уведомява съответните служители за поставяне на нов етап. Служителите с супервайзорски права, както и представител на клиента могат да следят изпълнението на процеса.

По този начин създадохме универсален софтуер за управление на човешки ресурси (в аспектите, в които нашият бизнес има компетенции), който лесно адаптираме (чрез определени настройки) към всеки наш клиент и това поставя добавена стойност на нашата ТРЗ услуга.

Няколко снимки на екрана:

пейрол рекапитулация/payroll recapitulation

пейрол рекапитулация/payroll recapitulation

пейрол процес/payroll process

пейрол процес/payroll process

пейрол лични данни/payroll employee data

пейрол лични данни/payroll employee data

пейрол справки/payroll reports

пейрол справки/payroll reports

платежен фиш/payslip

платежен фиш/payslip

Публикувано в HRMS, Бизнес процеси, Софтуер, Труд и работна заплата с етикети , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар