Изпращане на актив от България в друга държава членка на ЕС с цел извършване на ремонт

repairment-novacon-bulgariaВ тази статия ще разгледам случаите, в които българска компания (регистрирана по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на България) изпраща до друга държава-членка (например Италия) собствен актив (например машина) с цел да се извърши ремонт на актива (например от италианска компания).

Според ЗДДС това изпращане не е Вътреобщностна доставка на стоки (ВОД), ако след извършване на работата, активът се връща на изпращача на територията на България. Това означава, че всички данъчни ангажименти, които произтичат за ВОД не се отнасят за този вид доставки.

Българската компания трябва да запише актива в регистър, който трябва да съдържа: вид на изпратените активи, описание на целта на изпращане,  количество на изпратените активи, държава членка, до която са изпратени активите, дата на изпращане.

В практиката съществуват случаи, при които активът не се връща в България и остава на територията на съответната държава членка, като се прехвърля собствеността. ЗДДС определя решение на този въпрос като в случая на датата, на която е договорено прехвърляне на актива се счита, че е извършен ВОД и за съответния месец българската компания трябва да се снабди с документите, които доказват ВОД:

  • фактура за доставката
  • документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на съответната друга държава членка (транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките или транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика).
Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар