Издаване на дебитно и кредитно известие

deal-novacon.bulgaria.jpgДебитно и кредитно известие се издават в случаите на промени в параметрите на извършена доставка.

Това се изразява в следното:

- При намаление на данъчната основа или при разваляне на доставка се издава кредитно известие. Намалението на данъчната основа може да се изразява в намаление на цените, прилагане на по-голяма търговска отстъпка, намаление на количествата, например в резултат на констатиране на по-малко доставени количества от първоначално фактурираните и др. Разваляне на доставка означава, че по смисъла на някаква търговска договорка стоката е била върната на продавача или на трето посочено от него лице. Не е разваляне на доставка обезценката на вземане по издадена фактура, резултат от пълно или частично неплащане по фактурата, ако стоката/услугата фактически са били доставени и не са върнати/отказани от купувача.

- При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие. Увеличението на данъчната основа може да се изрази в увеличение на доставните цени или констатиране доставката на по-голямо количество от фактурираното.

Известия не се издават в случаите на необходимост от коригиране на фактура (например поради допуснати грешки или неточности). В този случай се извършва анулиране на фактура и издаване на нова фактура, като данъчното събитие по новата фактура е равно на данъчното събитие по първата фактура, т.е. данъчното събитие остава непроменяемо, независимо колко месеца по-късно е констатирана необходимостта от анулиране и е извършено анулирането (виж статия “====”).

Известията се издават до 5 дни от датата на възникване на обстоятелството за издаването им. Т.е. трябва да се определи на коя дата става ясно (например датата на съответната договорка или датата на възникване на обстоятелство по предварително направена договорка), че събитието е възникнало.

Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) определя, че известието трябва да съдържа реквизитите на фактура и добавя, че трябва да съдържа и номер и дата на фактура, към която е издадено и основание за издаването. Това отваря следните няколко въпроса:

След като датата на възникване на данъчно събитие е реквизит на известието, то коя дата се вписва – датата на данъчното събитие по фактурата или датата на възникване на обстоятелството за издаване на известието?

Тъй като възникването на обстоятелство за издаване на известие не е данъчно събитие, приемам че реквизитът “дата на данъчно събитие” трябва да включва датата на данъчното събитие по доставката, т.е. посочената дата в същото поле от фактурата.

Ако обстоятелството, което трябва да се документира с известие се отнася до повече от една доставки, фактурирани на повече от една фактури, тогава колко известия трябва да се издадат?

В практиката са наложени и двата варианта – издаване на едно известие към повече фактури и издаване на толкова кредитни известия, колкото са фактурите. В подкрепа на първото е чл.18, ал.4 от Правилника за прилагане на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който определя, че при предоставяне на търговска отстъпка по повече от една фактура, в известието се вписват номерата на всички издадени фактури, по които е договорена отстъпка. Това обаче е в противоречие с отговора на първия въпрос, при който реквизитът “дата на данъчно събитие” трябваше да съдържа датата на данъчното събитие по фактурата, като в случая противоречие няма само, ако всички фактури са с една и съща дата на възникване на данъчно събитие, което можем да приемем единствено за частен случай, който не отговаря на всички алтернативни варианти. На практика ако във фактурата и в известието трябва да се впише една и съща дата в полето “дата на възникване на данъчно събитие”, то издаването на едно известие към повече от една фактури не може да отговори на това изискване. Това означава, че най-точният вариант е към една фактура да се издава едно известие.

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар