Облагаемият доход на физическите лица е изплатеният доход

pay-income-tax1-novacon.bulgaria

Основен принцип в данъчното облагане на доходите на физическите лица е, че на облагане подлежат получените от лицето доходи, с изключение на необлагаемите доходи. Това означава, че ако доходът е само начислен, но не е изплатен, т.е. все още е дължим, неизплатената част не подлежи на облагане и деклариране.

Изключение от това правило са следните доходи:

- Начисляване на дивидент или ликвидационен дял към физическо лице, при което удържането на данъка е резултат от начисляването или взимане на решение за разпределяне на ликвидационен дял (трябва да се има предвид, че според ЗДДФЛ разпределяне на ликвидационен дял е и излизане на съдружник, в резултат на което се намалява основния капитал на компанията)

- Доходи на едноличен търговец

- Доходи от стопанска дейност на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец

- Доходите на земеделски производител, избрал да се облага като едноличен търговец

- Следните доходи на чуждестранни физически лица, реализирани без определена база в страната, начислени/изплатени от предприятия (ако са изплатени от самоосигуряващи се лица или платецът не е задължен да внася данъка, остава правилото за дължимост на данъка след изплащане/получаване на дохода):

  • обезщетения/неустойки за пропуснати ползи
  • стипендии за обучение в страната и чужбина
  • лихви
  • доходи от наем
  • доходи от франчайз и факторинг
  • авторски и лицензионни възнаграждения
  • възнаграждения за технически услуги
  • награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници
  • доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия

Според Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доходът се смята за придобит (получен):

- при плащане в брой – на датата на плащането

- при безналично плащане (например по банков път, плащане с чек или друг подобен вариант) – на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода или датата на получаването на чека

- при непаричен доход – на датата на получаване на престацията (т.е. непаричния актив/услуга, с които се извършва плащането)

Ако например компания начисли през 2013 г. 10 000 лева разходи за лихви по заем, отпуснат от местно физическо лице, но изплати през 2013 г. само 8 000 лева на лицето, местното физическо лице ще включи в годишната си данъчна декларация сумата от 8 000 лева, а останалите 2 000 лева ще ги включи в данъчната декларация за годината, в която му бъдат изплатени.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ с етикети , , , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар