Данък върху доходите на чуждестранни физически лица от наем?

rent-house-novacon-bulgariaЧуждестранните физически лица могат да отдават под наем както движимо, така и недвижимо имущество.

Според Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) начислените/изплатени на чуждестранни физически лица доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, когато не са реализирани чрез определена база в страната, се облагат с еднократен данък върху доходите на чуждестранни лица, когато платци на доходите са местни лица, търговски представителства и от място на стопанска дейност или определена база в България.

Трябва да се обърне внимание на това, че ЗДДФЛ не се интересува от местоположението на движимото или недвижимо имущество. Например, ако местна компания изплаща наем на чуждестранно физическо лице за недвижим имот в Германия, то разпоредбите на ЗДДФЛ са приложими и доходът от наем подлежи на облагане по българското законодателство дотолкова, доколкото не се прилага изрично Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Т.е. същественото е доходът от наем да не се реализира чрез определена база в страната и да е изплатен от местно лице, търговско представителство, или място на стопанска дейност, или определена база в България.

Какво означава доходът да не се реализира чрез определена база в страната?

Тъй като определена база в общия случай е някакво местоположение, това буди съмнение дали доходите от наем на недвижимо имущество, намиращо се в страната са доходи от определена база в страната на чуждестранното физическо лице. Ако доходът е от определена база, то той не се облага с окончателен данък върху доходите на чуждестранни лица, а с данък върху общата годишна данъчна основа и чуждестранното физическо лице трябва да подаде и годишна данъчна декларация. Понятието “определена база” е дефинирано в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Според ДОПК „определена база“ е определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител, трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.

От понятието “определена база”, дадено в ДОПК следва, че е свързано с независими лични услуги (доходи от някакъв вид труд), а не с отдаване под наем (доходи от активи). Това означава, че въпреки че недвижимото имущество, което се отдава под наем се намира в България, доходът остава реализиран от определена база извън страната. С други думи ако чуждестранно лице отдава под наем движимо или недвижимо имущество, намиращо се в страната и доходът се изплаща от местно лице, търговско представителство или място на стопанска дейност в страната, то този доход не е реализиран чрез определена база в страната и при равни други условия може да подлежи на облагане с еднократен данък върху доходите на чуждестранните физически лица по ЗДДФЛ.

Данъкът е окончателен и е в размер на 10% върху сумата на дохода от наем.

Ако платец е предприятие или самоосигуряващо се лице

Данъкът се удържа и внася от предприятията или самоосигуряващите се лица в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода (за предприятията) или изплащане на дохода (за самоосигуряващите се лица), като в този случай данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода . Платецът трябва да декларира дължимия данък с подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ. Декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода (за предприятията) или изплащане на дохода (за самоосигуряващите се лица).

Ако платец е лице, което не е предприятие или самоосигуряващо се лице

Ако лицето, което изплаща дохода не е задължено да го внася (т.е. не е нито предприятие, нито самоосигуряващо се лице), данъкът се внася от чуждестранното физическо лице, което придобива дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като в този случай данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София-град. Декларацията се подава от чуждестранното лице, което получава дохода в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София-град.

Ако в СИДДО се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ се прилагат разпоредбите на съответната СИДДО, което означава че при наличие на СИДДО с описани условия за намаление на данъка е възможно данък да не се удържи и внесе или да се удържи и внесе в по-малки размери. За всеки доход и СИДДО е необходимо да се направи допълнителен анализ, за да се прецени това.

ВАЖНО: при доходите от наем, които се облагат данък върху общата годишна данъчна основа за четвъртото тримесечие не се удържа и внася данък. Това обаче не се прилага в случаите, описани в тази статия, тъй като доходите от наем на чуждестранни физически лица не попадат в обхвата на доходите от наем, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. С други думи еднократен данък върху доходите от наем на чуждестранните физически лица се дължи и за четвъртото тримесечие.

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДФЛ с етикети , , , , , , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар