Счетоводните стандарти – някои неща, за които никой не говори

Независимо дали компанията прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) или Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) или които и да е други приети счетоводни стандарти, е необходимо да изгради система за правилното и систематично им прилагане.

Обикновено стандартът задава принципите и правилата, които трябва да бъдат следвани и спазени, както и описва определени модели, но не дава точна рецепта за техническото прилагане. С други думи чисто прагматично стандартът не дава точно решение кой специализиран софтуер или разработен модел в excel-ска таблица да бъдат използвани, за да се спазят изискванията му.

Съвременните счетоводни софтуери предоставят възможност за настройване на определени правила и модели (преоценка на валутни активи и пасиви, начисляване на амортизация, обезценка на активи и др.), но в никакъв случай това не изчерпва нуждите. Обикновено счетоводителите използват набор от excel-ски таблици, които сами разработват, за да отговорят на едно или друго изискване на счетоводен стандарт. Например, за да се приложи правилно стандарт 11 Договори за строителство е необходимо за всеки договор да се разработи модел, който да бъде попълван периодично с данни, така че да се определи текущия приход за съответния период.

Тук темата може да се обогати и с необходимостта от допълнителни данни и регистри, които съпътстват работата на счетоводителя. Например добре е счетоводителят да записва всяка данъчна разлика отделно (често това се прави чрез счетоводни сметки за т.нар. непризнати за данъчни цели разходи, но практиката не е добра и резултатът е много ограничен), така че да формира правилно и еднозначно данъчен финансов резултат, а като следствие от това счетоводителят е добре да води модел за определяне на активи и пасиви, резултат от данъчни временни разлики. Ако счетоводният софтуер не поддържа амортизиране на приходи и разходи за бъдещи периоди, счетоводителят трябва да води отделен регистър за това. Ако счетоводният софтуер не поддържа модел за амортизиране на финансиране, получено за дълготрайни активи трябва да се разработи и поддържа отделен регистър за това.

Всичко това показва, че счетоводният софтуер е само част от софтуерните елементи, които ползва счетоводителят. За да може да отговори правилно на изискванията на счетоводните стандарти, а и на данъчните закони, счетоводителят трябва да разработи и води отделни регистри за всеки елемент, който не може да бъде правилно администриран от счетоводния софтуер.

Проблемът е, че счетоводителите се справят самостоятелно с тази задача и обикновено използват excel за тези цели, като тук има два недостатъка:

  1. Тъй като всеки счетоводител се опитва да разработи модел, това губи много време в техническо изпълнение, често техническото изпълнение не е на ниво и крие в себе си грешки, които рефлектират в прилагането на модела в последствие, както и често счетоводителят не разработва всички модели, като част от моделите изпълнява по общо познания, което води до неточно прилагане или липса на информация за начина на прилагане.
  2. Excel е чудесен софтуер, но когато трябва да се използва в сложни системи, това се превръща в лоша практика.

Вероятно на пазара трябва да се появи универсално и лесно за настройване софтуерно приложение, адаптирано за българските условия, което да е лесно достъпно за счетоводителите и да отговаря оптимално на всички изисквания.

Моята практика в НОВАКОН: Преди години разработих приложение на excel, което многократно променях през годините и всяка промяна водеше до големи проблеми с актуализирането на старите таблици, тъй като това приложение беше мултиплицирано в проектните директории на всеки наш клиент. От няколко месеца вече използваме собствено уеб базирано приложение, което обхваща повечето модели и тъй като това е изрично написан софтуер за тази цел, много неща се подобриха и автоматизираха (например лесно и бързо попълване на приложение 6 от ЗДДС), включително и актуализациите се изпълняват мигновено, независимо от броя на счетоводните проекти.

Публикувано в Бизнес процеси, Софтуер, Счетоводна практика, Счетоводни стандарти, Счетоводство с етикети , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар