Признаване за данъчни цели на приходи и разходи от валутна преоценка/обезценка на активи и пасиви

euro-dollar-pound-yen-currency-symbols-novacon-bulgaria

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане и съответно се признават за данъчни цели при отписването им, погасяването им или при изпълнение на други специфични условия, посочени в закона.

Какво става, когато се извърши нова валутна оценка на валутен актив/пасив?

Към края на данъчната година често компаниите имат различни активи и пасиви, които са оценени в чужда валута. Примери за активи в чужда валута са: разплащателни сметки в чужда валута, каса в чужда валута, акции в чужда валута, опции в чужда валута, вземания от клиенти в чужбина, предоставени заеми в чужда валута и др. подобни. Примери за пасиви в чужда валута са: получени заеми в чужда валута, задължения към доставчици в чужбина и др. подобни.

Към края на финансовата година (въпреки, че това може да се прави и на месечен период например) компаниите преоценяват валутните си активи и пасиви по централен курс на Българска народна банка (ЦК на БНБ). Съответно веднага възниква въпроса дали тези валутни преоценки водят до данъчни ефекти. Според ЗКПО, ако преоценката/обезценката на парични позиции е направена по ЦК на БНБ, то приходът, съответно разходът се признават за данъчни цели в годината на преоценяване/обезценяване. В посочения пример отговаряме на условието валутната преоценка да е направена по ЦК на БНБ, но какво е “парична позиция”? Ако понятието “парична позиция в чуждестранна валута ” включва всички активи и пасиви, оценени в чуждестранна валута, тогава със сигурност няма да има допълнителни данъчни ефекти и приходите и разходите от преоценката/обезценката ще се признаят за данъчни цели в съответната година.

Според Национален стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия 21 – “Ефекти от промените във валутните курсове” “парични позиции” са парични средства в наличност, както и всички останали активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в твърдо определени или определяеми парични размери.

Според Международен счетоводен стандарт 21  “парични позиции” са парични наличности, както и активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в определен или определим брой валутни единици;

От това следва, че по смисъла на ЗКПО парични позиции в чуждестранна валута са всички активи и пасиви, които представляват пари или са разни вземания и задължения по търговски сделки, заеми и др. подобни, което води след себе си извода, че ако тези активи и пасиви бъдат оценени по ЦК на БНБ приходите и разходите от оценката ще се признаят за данъчни цели в годината на оценката.

Публикувано в Данъци, ЗКПО, Счетоводни стандарти, Счетоводство с етикети , , , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар