Данъчни аспекти при командироване на чуждестранен управител, който управлява от чужбина

business-trip-novacon.bulgariaЧуждестранните управители, които управляват от чужбина имат по-различно данъчно третиране по отношение на извършените за тях разходи за командироване.

Изводите по-долу са базирани на следните параметри:

  • Управителят е физическо лице, което има сключен договор за управление с българска компания
  • Управителят е чуждестранно лице по смисъла на ЗДДФЛ
  • Управлението не се осъществява чрез определена база в РБългария, т.е. управителят обикновено е в чужбина и обикновено от там извършва дейността си като управител
  • На управителя се изплащат пътни, дневни и квартирни пари за командировки

От началото на 2008 г. договорите за управление попадат в обхвата на трудовите правоотношения за данъчни цели. Това означава, че пътните, дневните и квартирни пари при посочените в ЗДДФЛ условия са необлагаеми за лицата, наети по договори за управление. Въпреки това правоотношението с чуждестранен управител, който осъществява дейността си от чужбина не попада в обхвата на трудовите правоотношения, а се разглежда като доход, който се облага с еднократен данък върху доходите на чуждестранни лица и съответно не можем да се позовем на необлагаемост, свързана с трудови правоотношения. Допълнителен аргумент за това е и определението за Трудови правоотношения, което при договорите за управление изрично изключва договорите за управление с чуждестранни лица, които се облагат с еднократен данък или с други думи нормативно това са извънтрудови правоотношения.

Също така ЗДДФЛ определя, че доходите на чуждестранни лица, които не са реализирани чрез определена база в страната и които на това основание се облагат с еднократен данък, могат да са необлагаеми, ако физическото лице е установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или друга държава-страна по Европейското икономическо пространство и доходът е изброен в чл.13 от ЗДДФЛ. Такива доходи са изплатените по извънтрудови правоотношения суми за командировъчни пътни и квартирни пари, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

Това означава, че ако управителят е лице, което не е установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или друга държава-страна по Европейското икономическо пространство, то пътните, дневните и квартирни пари ще са част от общата основа за облагане с еднократен данък върху доходите на чуждестранни лица и обратно, ако е лице, което е установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или друга държава-страна по Европейското икономическо пространство, то пътните и квартирни пари, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения, са необлагаем доход за лицето.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ с етикети , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар