Едноличен търговец или ЕООД?

investment-novacon.bulgariaВероятно въпросът “Едноличен търговец или ЕООД” си го задава всеки предприемач, който стартира за първи път бизнес.

В тази статия няма да се впускам в много юридически сравнения, а ще разгледам основни данъчни аспекти като приема, че за целите на сравнението собственик на ЕООД е физическо лице. Също така ще приема, че физическото лице, собственик на ЕООД или притежаващо търговска дееспособност като ЕТ, не се осигурява на друго основание и не получава други доходи.

Данъчна основа

Данъчната основа за Едноличния търговец (ЕТ) се определя по реда на Закон за корпоративното подоходно облагане по начина, по който се определя данъчната основа за ЕООД. Годишната данъчна основа на ЕТ се намалява и с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, както и с някои други вноски, които Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) определя.

Оценка: На база първия критерий ЕТ е по-практичната форма за правене на бизнес.

Корпоративен данък и данък върху дивидентите

Едноличният търговец дължи 15% годишен данък, докато ЕООД дължи 10% корпоративен данък. Съответно при ЕТ няма допълнително данък върху дивидентите, докато при ЕООД има 5% данък върху разпределената печалба. Трябва да се има предвид, че докато 15% данък при ЕТ се дължи за всяка данъчна година, то при ЕООД стават дължими само 10% от данъка, а останалите 5% върху разпределената печалба може да се отложат във времето и зависят изцяло от решението на едноличния собственик да разпределя печалба. Също така следните математически изчисления показват, че кумулативният данък при ЕООД спрямо ЕТ при една и съща данъчна основа е по-малък: основа 1 000, данък при ЕТ -> 150, корпоративен данък при ЕООД -> 100, нетна печалба при ЕООД -> 900, данък върху дивидентите при ЕООД -> 45, кумулативен данък при ЕООД -> 145 (14.5%).

Оценка: На база втория критерий ЕООД е по-добрата форма за правене на бизнес.

Осигуровки за собственика и годишно изравняване

В този случай сравнението ще направя от гледна точка на годишно изравняване на осигурителния доход от ЕТ или ЕООД. И в двата случая собственикът има задължение за годишно изравняване, но при ЕТ се включва дохода от ЕТ, докато при ЕООД, доходът на ЕООД-то не участва в годишното изравняване на собственика на ЕООД-то. И в двата случая физическото лице е със статут на самоосигуряващо се лице и дължи осигуровки като самоосигуряващо се лице.

Оценка: На база третия критерий отново ЕООД е по-добрата форма за правене на бизнес.

Юридическа отговорност

ЕТ е самото физическо лице с добавена търговска дееспособност. На практика физическото лице е неограничено отговорно за задълженията на ЕТ (т.е. себе си) с цялото си имущество. От друга страна ЕООД и физическото лице – собственик са две отделни лица, като физическото лице е ограничено отговорно за задълженията на дружеството до размера на дела си.

Оценка: На база четвъртия критерий ЕООД категорично е по-защитената форма на собственост на компания.

 

Общият извод е, че ЕООД е юридическата форма, която има повече плюсове и е по-добрата форма за правене на бизнес.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО с етикети , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар