Какво правим при сгрешен или неотразен документ по ЗДДС

Мой близък приятел ми даде идея да напиша тази статия, тъй като в практиката все още се допуска неточно прилагане на изискванията на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с неотразени или неправилно отразени документи в справка-декларация за ДДС, изгубени документи, неправилно издадени документи, корекции по сделки.

Ще разгледаме следните случаи:

Документът е правилно издаден, но не е отразен в съответния дневник и справка-декларация за ДДС (СД за ДДС)

Ако проблемът е установен до 14-то число на месеца, следващ месеца, към който трябва да се отрази документа, той се включва в съответния дневник и СД за ДДС за този период, които се подават отново в същия срок.

Ако проблемът е установен след 14-то число на месеца, следващ месеца, към който е трябвало да се отрази документа, той се включва в съответния дневник и СД за ДДС за периода, в който проблемът е установен. Ако компанията, която е пропуснала отразяването, е доставчик по сделката, следва да се има предвид, че в този случай за нея ще има санкции, тъй като документът не е отразен в месеца, в който е трябвало да бъде отразен.

Документът е правилно издаден, но е грешно отразен в съответния дневник и СД за ДДС

Уведомява се НАП и от НАП предприемат действия за промяна на задължението на лицето чрез извършване на проверка или ревизия.

Документът е издаден с някакви грешки

Документът трябва да бъде анулиран в периода, в който е установена грешката, след което се издава нов документ. Анулираният и новият документ се отразяват в дневниците и СД за ДДС в периода на анулиране. Ако сгрешеният документ е бил отразени в дневниците и СД за ЗДДС на доставчика или получателя, за анулирането се съставя протокол за всяка от страните.

Сделката се разваля или се намалява стойността й

Издава се Кредитно известие, което се включва в съответния дневник и СД за ДДС. Отбележете, че Кредитно известие не се издава, ако документът е бил сгрешен – тогава документът се анулира и се издава нов документ.

Увеличава се стойността на сделката

Издава се Дебитно известие, което се включва в съответния дневник и СД за ДДС.

Изгубване, унищожаване или кражба на оригинален документ

Ако компанията е клиент, може да упражни право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това НАП и осигури копие от екземпляра на доставчика, заверено от издателя с подпис и печат.

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар