Архив на категория: Счетоводство

Клиентите за НОВАКОН: Смарт СМ (видео)

Владислав Свиленски, Търговски директор на Смарт СМ говори за дългогодишното си партньорство с НОВАКОН.

Публикувано в Бизнес, Данъци, Счетоводство, Труд и работна заплата
Етикети: ,
Коментирайте

Клиентите за НОВАКОН: С & Т България (видео)

Васил Минев, Финансов Директор на С&Т България, споделя предизвикателствата, пред които се е изправил в процеса на изнасяне на счетоводството и администрирането на трудовите възнаграждения от вътрешен отдeл в С&Т към външен доставчик на услугите.

Публикувано в Бизнес, Данъци, Счетоводство, Труд и работна заплата
Етикети: ,
Коментирайте

Годишен финансов отчет “на едно гише”

Ежегодно компаниите публикуват годишен финансов отчет за изминалата година, като срокът за едноличните търговци (подлежащи на задължителен одит) е 31 Май, за дружествата с ограничена отговорност е 30 юни, а за останалите дружества- 31 юли.

Публикувано в Данъци, Закон за счетоводството, ЗДДФЛ, ЗКПО, Счетоводство
Коментирайте

Авансово плащане

Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката (т.е. преди стоката да е доставена или услугата да е извършена).

Публикувано в Данъци, ЗДДС, Счетоводна практика, Счетоводство
Етикети: , , , , , , ,
Коментирайте

Признаване за данъчни цели на приходи и разходи от валутна преоценка/обезценка на активи и пасиви

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане и съответно се признават за данъчни цели при отписването им, погасяването … Има още

Публикувано в Данъци, ЗКПО, Счетоводни стандарти, Счетоводство
Етикети: , , , , , , , , ,
Коментирайте