Архив на категория: ЗКПО

Годишен финансов отчет “на едно гише”

Ежегодно компаниите публикуват годишен финансов отчет за изминалата година, като срокът за едноличните търговци (подлежащи на задължителен одит) е 31 Май, за дружествата с ограничена отговорност е 30 юни, а за останалите дружества- 31 юли.

Публикувано в Данъци, Закон за счетоводството, ЗДДФЛ, ЗКПО, Счетоводство
Коментирайте

Социалните разходи – данъци и осигуровки

Ръководството на всяка компания може да вземе решение допълнително да стимулира наетите лица като осигури и предостави средства за социални разходи. Социалните разходи могат да бъдат предоставени в пари (например предоставени пари за закупуване на карта за градски транспорт) или … Има още

Публикувано в ЗДДФЛ, ЗКПО, Труд и работна заплата
Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Коментирайте

Как да платим по-малки авансови вноски за корпоративен данък през годината и да не дължим лихва

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък.

Публикувано в Данъци, ЗКПО
Етикети: , , , , , , , , , , ,
Коментирайте

Предоставяне на подаръци по конкретна сделка с рекламна цел

Предоставянето на подаръци при реализирането на конкретна сделка е нормален маркетингов инструмент за стимулиране на търсенето. От друга страна данъчното законодателство има определено рестриктивно отношение към безвъзмездните сделки, в т.ч. предоставянето на подаръци.

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗКПО
Етикети: , , , , , , , , , ,
1 коментар

Признаване за данъчни цели на приходи и разходи от валутна преоценка/обезценка на активи и пасиви

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане и съответно се признават за данъчни цели при отписването им, погасяването … Има още

Публикувано в Данъци, ЗКПО, Счетоводни стандарти, Счетоводство
Етикети: , , , , , , , , ,
Коментирайте