Още един юбиляр в екипа на НОВАКОН :)

DSC_7632

Щастливи сме да споделим, че имаме още един юбиляр в екипа на НОВАКОН – Стефан Чечев (Данъчно-Счетоводен Консултант) навърши 10 години от назначаването си в компанията. 

Има още

Публикувано в Данъци
Коментирайте

Регистрация по ЗДДС на лице, чийто управител има задължения в размер над 5 000 лв.

refusalЧесто срещано явление е търговската дейност на едно лице да наложи регистриране на друго новоучредено дружество по ЗДДС. Пречка в този случай, обаче би представлявало, ако управителят на новото дружество има стари задължения към хазната, произтичащи от друго дружество в размер над 5000 лв.

Тогава регистрацията на новоучреденото дружество би представлявало проблем, доколкото нормите на ЗДДС дават възможност на органите на НАП да откажат регистрация по ЗДДС в този случай.

Има още

Публикувано в Данъци
Коментирайте

Задължителни условия за доказване на вътреобщностни доставки /ВОД/ за целите на ДДС

VAT-novacon.bulgaria

Вътреобщностна доставка (ВОД) е доставка на стока от българско лице (регистрирано по местния ЗДДС) към чуждестранно лице (също регистрирано по специалния ЗДДС в съответната страна членка на ЕС), като стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка.

Този вид доставки са облагаеми с 0% ставка ДДС, като за доказването им е необходимо да са налице кумулативно следните условия:

Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДС
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Отговорност на управителя при намаляване имуществото на предприятието, в случаите на наличие на задължения за данъци

management-accountability

Нормите на ДОПК предвиждат специфична солидарна отговорност на лице – управител или член на орган на управление на дружество, който намали имуществото на предприятието, което има задължения за данъци и осигуровки и поради това задълженията не могат да събрани от НАП.

Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , , ,
Коментирайте

Данък при източника за доходи от лихва при заем от чуждестранно лице на българско дружество

Българско дружество сключва договор за паричен заем с чуждестранно дружество, lower-interest-rates-novacon.bulgariaкоето няма място на стопанска дейност в страната. Лихвата по договора за заем се явява доход за чуждестранното лице и съгласно българското законодателство подлежи на облагане в страната ни с данък при източника, който е окончателен.

Има още

Публикувано в Данъци
Коментирайте